Uncategorized

Kallelse till årsmöte!

Årsmöte för Föreningen Karlshamn Fightcenter

Kallelse och dagordning till årsmöte

Datum: 2023-03-03
Tid: 18:00
Plats: Best Western Karlshamn.

Det är endast medlemmar i föreningen som kommer att få delta på mötet.

Meddela deltagande via e-post till. Gidden@karlshamnfightcenter.se

Styrelsen har lagt en motion avseende medlemsavgifter. (finns att läsa i klubblokalen bredvid kallelse)5 § Ärenden vid årsmötet
Vid årsmötet ska följande behandlas och protokollföras:
1. Fastställande av röstlängd för mötet.
2. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
3. Val av protokolljusterare och rösträknare.
4. Fråga om medlemmarna har kallats till årsmötet på rätt sätt och inom rätt
tid.
5. Fastställande av föredragningslista.
6. Styrelsens verksamhetsberättelse med årsredovisning/årsbokslut för det
senaste verksamhets-/räkenskapsåret.
7. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste
verksamhets-/räkenskapsåret.
8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
9. Fastställande av medlemsavgifter för kommande verksamhetsår.
10. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av ekonomisk plan för
kommande verksamhets-/räkenskapsår.
11. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.
12. Val av
a) föreningens ordförande för en tid av ett år;
b) halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för en tid av två år;
c) erforderligt antal suppleanter i styrelsen för en tid av 1 år.
d) 1-2 revisor jämte 1-2 suppleanter (ersättare) för en tid av ett år. I detta
val får inte styrelsens ledamöter delta;
e) 1-3 ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en ska utses
till ordförande; samt
f) ombud till möten där föreningen har rätt att vara representerad genom
ombud.
13. Eventuella övriga frågor som anmälts under punkt 5. Beslut i fråga av
större ekonomisk eller annan avgörande betydelse för föreningen eller
medlemmarna får inte fattas om den inte varit med i kallelsen till mötet.